Mẫu Đơn

  Để sử dụng bất kỳ mẫu đơn hoặc dịch vụ nào trong bảng dưới, vui lòng nhấp vào 'Tải xuống' để in ra.

   

  Giấy đề nghị mở tài khoản và cung cấp dịch vụ (Cá nhân) Tải xuống
  Mở tài khoản công ty - Phần chính (Doanh nghiệp) Tải xuống
  Mở tài khoản công ty - Phần bổ sung (Doanh nghiệp) Tải xuống
  Thẩm quyền điều hành tài khoản và giao dịch ngân hàng (Doanh nghiệp) Tải xuống
  Giấy đề nghị mở thêm tài khoản (Doanh nghiệp) Tải xuống
  Điều chỉnh thẩm quyền điều hành tài khoản và giao dịch ngân hàng (Doanh nghiệp) Tải xuống
  Giấy đề nghị thay đổi thông tin tài khoản (Doanh nghiệp) Tải xuống
  Đơn đăng ký UOB eAlerts (Doanh nghiệp) Tải xuống
  Đơn đăng ký bảo trì UOB eAlerts (Doanh nghiệp) Tải xuống
  Hợp đồng dịch vụ giao diện lập trình ứng dụng UOB Tải xuống
  Đơn đăng ký giao diện lập trình ứng dụng UOB Tải xuống
  Mẫu thư 2C2P Tải xuống
  Giấy đề nghị cấp thẻ ghi nợ UOB (Cá nhân) Tải xuống
  Giấy đề nghị cấp lại thẻ ghi nợ UOB và cập nhật thông tin (Cá nhân) Tải xuống
  Tiền gửi tiết kiệm
  Giấy yêu cầu đặt tiền gửi tiết kiệm (Cá nhân) Tải xuống
  Yêu cầu rút tiền đối với tiền gửi có kỳ hạn (Cá nhân) Tải xuống
  Tiền gửi có kỳ hạn
  Thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn (Cá nhân) Tải xuống
  Thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn (Doanh nghiệp) Tải xuống
  Yêu cầu rút tiền đối với tiền gửi tiết kiệm/tiền gửi có kỳ hạn Tải xuống
  Phiếu rút tiền mặt kiêm thỏa thuận giao dịch ngoại tệ Tải xuống
  Lệnh chuyển tiền Tải xuống
  Đơn đăng ký ngân hàng trực tuyến cho khách hàng doanh nghiệp UOB (Infinity) - Đăng ký - Theo yêu cầu khách hàng (Bản đầy đủ) Tải xuống
  Nghị quyết dịch vụ ngân hàng trực tuyến Infinity độc lập Tải xuống
  Đơn yêu cầu thay đổi dịch vụ ngân hàng trực tuyến doanh nghiệp - Tùy chỉnh Tải xuống
  Biểu mẫu xuất nhập khẩu và bảo lãnh
  Đơn yêu cầu mở thư tín dụng Tải xuống
  Đơn yêu cầu tu chỉnh thư tín dụng
  Đơn yêu cầu ký hậu bản gốc vận đơn hàng hải
  Đơn yêu cầu ký hậu bản gốc vận đơn hàng không
  Đơn yêu cầu bảo lãnh nhận hàng
  Chỉ thị xử lý chứng từ xuất khẩu theo thư tín dụng
  Chỉ thị nhờ thu kèm chứng từ xuất khẩu
  Đơn yêu cầu biên lai tín thác
  Đơn yêu cầu cấp thư bảo lãnh
  Đơn yêu cầu tu chỉnh thư bảo lãnh
  Mẫu bảo lãnh thanh toán ứng trước
  Mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng/ thanh toán/ bảo hành
  Mẫu bảo lãnh dự thầu
  Mẫu bảo lãnh nhận hàng
  Thỏa thuận ký quỹ phát hành thư tín dụng
  Thỏa thuận ký quỹ cấp bảo lãnh
  Thỏa thuận ký quỹ cấp bảo lãnh cho bên thứ ba
  Đơn chuyển nhượng thư tín dụng
  Biểu mẫu tài trợ thương mại
  Đơn yêu cầu tài trợ hóa đơn Tải xuống
  Đơn yêu cầu tài trợ trước khi giao hàng
  Đơn yêu cầu trả trước khoản vay
  Đơn yêu cầu gia hạn khoản vay
  Thỏa thuận cấp bảo lãnh
  Giấy đề nghị mua bán kiêm thỏa thuận giao dịch ngoại tệ Tải xuống
  Giấy yêu cầu chung (Cá nhân) Tải xuống
  Giấy đề nghị thay đổi địa chỉ/thông tin liên lạc (Cá nhân) Tải xuống