Mẫu Đơn

Để sử dụng bất kỳ mẫu đơn hoặc dịch vụ nào trong bảng dưới, vui lòng nhấp vào 'Tải xuống' để in ra.

 

Giấy đề nghị mở tài khoản và cung cấp dịch vụ (Cá nhân) Tải xuống
Giấy đề nghị mở tài khoản và cung cấp dịch vụ - Tài khoản đồng sở hữu (Cá nhân) Tải xuống
Mở tài khoản công ty - Phần chính (Doanh nghiệp) Tải xuống
Mở tài khoản công ty - Phần bổ sung (Doanh nghiệp) Tải xuống
Thẩm quyền điều hành tài khoản và giao dịch ngân hàng (Doanh nghiệp) Tải xuống
Giấy đề nghị mở thêm tài khoản (Doanh nghiệp) Tải xuống
Điều chỉnh thẩm quyền điều hành tài khoản và giao dịch ngân hàng (Doanh nghiệp) Tải xuống
Giấy đề nghị thay đổi thông tin tài khoản (Doanh nghiệp) Tải xuống
Đơn đăng ký UOB eAlerts (Doanh nghiệp) Tải xuống
Đơn đăng ký bảo trì UOB eAlerts (Doanh nghiệp) Tải xuống
Hợp đồng dịch vụ giao diện lập trình ứng dụng UOB Tải xuống
Đơn đăng ký giao diện lập trình ứng dụng UOB Tải xuống
Mẫu thư 2C2P Tải xuống
Giấy đề nghị cấp thẻ ghi nợ UOB (Cá nhân) Tải xuống
Giấy đề nghị cấp lại thẻ ghi nợ UOB và cập nhật thông tin (Cá nhân) Tải xuống
Tiền gửi tiết kiệm
Giấy yêu cầu đặt tiền gửi tiết kiệm (Cá nhân) Tải xuống
Yêu cầu rút tiền đối với tiền gửi có kỳ hạn (Cá nhân) Tải xuống
Tiền gửi có kỳ hạn
Thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn (Cá nhân) Tải xuống
Thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn (Doanh nghiệp) Tải xuống
Yêu cầu rút tiền đối với tiền gửi tiết kiệm/tiền gửi có kỳ hạn Tải xuống
Phiếu rút tiền mặt kiêm thỏa thuận giao dịch ngoại tệ Tải xuống
Lệnh chuyển tiền Tải xuống
Đơn đăng ký ngân hàng trực tuyến cho khách hàng doanh nghiệp UOB (Infinity) - Đăng ký - Theo yêu cầu khách hàng (Bản đầy đủ) Tải xuống
Nghị quyết dịch vụ ngân hàng trực tuyến Infinity độc lập Tải xuống
Đơn yêu cầu thay đổi dịch vụ ngân hàng trực tuyến doanh nghiệp - Tùy chỉnh Tải xuống
Biểu mẫu xuất nhập khẩu và bảo lãnh
Đơn yêu cầu mở thư tín dụng Tải xuống
Đơn yêu cầu tu chỉnh thư tín dụng Tải xuống
Đơn yêu cầu ký hậu bản gốc vận đơn hàng hải Tải xuống
Đơn yêu cầu ký hậu bản gốc vận đơn hàng không Tải xuống
Đơn yêu cầu bảo lãnh nhận hàng Tải xuống
Chỉ thị xử lý chứng từ xuất khẩu theo thư tín dụng Tải xuống
Chỉ thị nhờ thu kèm chứng từ xuất khẩu Tải xuống
Đơn yêu cầu biên lai tín thác Tải xuống
Đơn yêu cầu cấp thư bảo lãnh Tải xuống
Đơn yêu cầu tu chỉnh thư bảo lãnh Tải xuống
Mẫu bảo lãnh thanh toán ứng trước Tải xuống
Mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng/ thanh toán/ bảo hành Tải xuống
Mẫu bảo lãnh dự thầu Tải xuống
Mẫu bảo lãnh nhận hàng Tải xuống
Thỏa thuận ký quỹ phát hành thư tín dụng Tải xuống
Thỏa thuận ký quỹ cấp bảo lãnh Tải xuống
Thỏa thuận ký quỹ cấp bảo lãnh cho bên thứ ba Tải xuống
Đơn chuyển nhượng thư tín dụng Tải xuống
Thỏa thuận cấp bảo lãnh Tải xuống
Biểu mẫu tài trợ thương mại
Đơn yêu cầu tài trợ hóa đơn Tải xuống
Đơn yêu cầu tài trợ trước khi giao hàng Tải xuống
Đơn yêu cầu trả trước khoản vay Tải xuống
Đơn yêu cầu gia hạn khoản vay Tải xuống
Giấy đề nghị mua bán kiêm thỏa thuận giao dịch ngoại tệ Tải xuống
Giấy yêu cầu chung (Cá nhân) Tải xuống
Giấy đề nghị thay đổi địa chỉ/thông tin liên lạc (Cá nhân) Tải xuống