Điều khoản truyền thông

  Điều Khoản Sử Dụng Trang Truyền Thông Xã Hội Của Ngân hàng United Overseas Bank, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (“UOB”)

  Quyền truy cập vào trang Thông Tin Truyền Thông Xã Hội Của UOB được cấp bởi chúng tôi dựa theo các điều khoản sử dụng tại đây, các Thông Báo Pháp Lý của chúng tôi (xin truy cập và đọc các thông báo này tại đây); và các Điều Khoản An Toàn và Bảo Mật của chúng tôi (xin truy cập và đọc tại đây) (gọi chung là “Điều Khoản”). Xin vui lòng đọc các điều khoản này một cách cẩn thận. Bằng việc truy cập vào trang này, quý khách đồng ý chịu sự ràng buộc của những Điều Khoản này. Nếu quý khách không đồng ý bất kỳ Điều Khoản nào, vui lòng ngừng truy cập vào trang này ngay lập tức.

  Các Điều Khoản có thể bị thay đổi và có thể được sửa đổi, xóa bỏ hoặc thay thế tùy từng thời điểm hoàn toàn do chúng tôi quyết định. Nếu quý khách không đồng ý với sự thay đổi hoặc bổ sung đối với các Điều Khoản này, quý khách phải ngừng truy cập và/hoặc sử dụng trang này. Nếu quý khách tiếp tục truy cập và/hoặc sử dụng trang này sau khi sự thay đổi hoặc bổ sung có hiệu lực, quý khách được xem là đã đồng ý với sự thay đổi hoặc bổ sung đó mà không thể bảo lưu. Các lọai trừ và giới hạn trách nhiệm của chúng tôi được đề cập ở đây sẽ được thực thi đầy đủ trong phạm vi pháp luật cho phép.

  1. Quý khách không nên tiết lộ bất kỳ thông tin về tài khoản, tài chính và thông tin cá nhân mang tính nhạy cảm của mình thông qua trang này. UOB sẽ không bao giờ yêu cầu quý khách cung cấp thông tin tài khoản, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm nào khác từ quý khách thông qua trang này. Mọi hoạt động, đệ trình, bài đăng hoặc sự truyền tải dữ liệu của quý khách tại trang này sẽ dựa theo các điều khoản của trang này về việc sử dụng, tiết lộ, sử dụng và bảo mật dữ liệu. UOB sẽ không chịu trách nhiệm cho mọi hành động, sự thiếu sót, điều khoản sử dụng, an toàn và bảo mật của trang này.

  2. Mọi nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu thương mại đã được đăng ký, tên sản phẩm và tên công ty hoặc logo đề cập trên trang web là tài sản riêng của các chủ sở hữu tương ứng. Việc đề cập đến bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, quy trình hoặc các thông tin khác, thông qua tên thương mại, nhãn hiệu, nhà sản xuất, và nhà cung cấp hoặc các thông tin khác không tạo thành hoặc ngầm hiểu là sự ủng hộ, tài trợ hoặc giới thiệu của UOB đối với các vấn đề này. Quý khách không có quyền và không được phép tải về, tái tạo hoặc sử dụng bất kỳ nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ nào cho dù để sử dụng như một đường dẫn đến bất kỳ trang web nào hoặc theo cách khác, trừ khi có sự đồng ý trước bằng văn bản của UOB hoặc của bên thứ ba sở hữu (tùy từng trường hợp).

  3. Nội dung của trang này, bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ, sản phẩm, thông tin, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, âm thanh, đoạn phim, đường dẫn hoặc các thứ khác được cung cấp trên cơ sở “NGUYÊN TRẠNG” và “SẴN CÓ”. UOB không đảm bảo sự thật, chính xác, đầy đủ, hoàn chỉnh hoặc hợp lý của các nội dung này và, trong phạm vi pháp luật cho phép, tuyên bố từ chối một cách rõ ràng mọi trách nhiệm đối với bất bất kỳ hoặc toàn bộ sai sót hoặc thiếu sót về bất kỳ điều gì. Không có sự đảm bảo bằng bất kỳ hình thức nào, dù là ngầm định, minh thị hoặc theo quy định, bao gồm nhưng không giới hạn bảo đảm về quyền sở hữu, cam kết không vi phạm quyền của bên thứ ba, tính thương mại, đảm bảo chất lượng, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể và khả năng không bị nhiễm vi-rút máy tính hoặc phần mềm độc khác hoặc các mã, chương trình, lệnh độc hại, phá hoại hoặc gây hư hại khác (gọi chung là “Vi-rút”), sẽ được đưa ra liên quan đến trang này, hoặc các nội dung của trang, bao gồm các đường dẫn bất kỳ đến trang web của bên thứ ba.

  4. Trong bất kỳ trường hợp nào, UOB sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ văn bản, hình ảnh bao gồm nhưng không giới hạn tất cả nội dung (“Nội Dung”) bao gồm (không giới hạn) bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào thuộc về bất kỳ Nội Dung nào, hoặc cho bất kỳ mất mát hoặc tổn thất thuộc bất kỳ hình thức nào phải gánh chịu từ việc quý khách sử dụng trang này hoặc bất kỳ Nội Dung nào, trong phạm vi pháp luật cho phép.

  5. Khi quý khách đăng tải nội dung lên trang web của chúng tôi, quý khách đang trao cho chúng tôi quyền không độc quyền và không thể hủy ngang để tái tạo bài đăng của quý khách (bao gồm bất kỳ hình ảnh, bản ghi âm hoặc các nội dung khác mà quý khách cung cấp cùng với bài đăng đó), cùng với tên và ảnh đại diện của quý khách (nếu áp dụng) cho mục đích quy kết, bằng bất kỳ phương thức nào, tại bất kỳ nơi đâu, vì mục đích kinh doanh của chúng tôi, bao gồm mục đích quảng cáo và xúc tiến thương mại.

  6. UOB bảo lưu quyền điều chỉnh nội dung, đặc tính và chức năng của trang này, quyền chấm dứt hoạt động trang này, và quyền hạn chế hoặc từchối quyền truy cập đối với một phần hoặc toàn bộ trang này tại mọi thời điểm, với bất kỳ lý do gì, mà không cần thông báo trước, và sẽ không chịu trách nhiệm với quý khách, công ty của quý khách hoặc bất kỳ bên thứ ba cho bất kỳ tổn thất, trách nhiệm hoặc hệ quả nào có thể xảy ra từ những hành vi nêu trên.

  7. UOB sẽ có quyền sử dụng, tạo hoặc tái tạo, tiết lộ, phân phối, thực hiện công khai, tạo các sản phẩm phát sinh từ và hạn chế thực hiện bất kỳ nội dung nào gửi đến cho chúng tôi, vì bất kỳ mục đích gì, mà không bị hạn chế và không phải bồi thường cho quý khách. UOB không và sẽ không bị ràng buộc bởi bất kỳ nghĩa vụ bảo mật nào liên quan đến nội dung, trừ khi có quy định của pháp luật. UOB không có nghĩa vụ phải sử dụng hoặc đăng tải bất kỳ nội dung nào được gửi đến và UOB hoàn toàn có thể quyết định xóa bất kỳ nội dung gì tại bất kỳ thời điểm nào.

  8. UOB thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân mà quý khách đã nộp thông qua các tin nhắn riêng tư vì mục đích xác minh khách hàng, trả lời phản hồi, thắc mắc và/hoặc yêu cầu, khiếu nại của quý khách và xử lý tranh chấp, phòng ngừa và phát hiện sự giả mạo, đáp ứng các quy định pháp luật hoặc tuân thủ các yêu cầu, phân tích dữ liệu, đào tạo, phát triển và hoàn thiện sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, và các mục đích khác liên quan đến việc quản lý mối quan hệ của chúng tôi với quý khách. Khi quý khách cung cấp thông tin (bao gồm dữ liệu cá nhân) liên quan đến người khác, quý khách cam kết và đảm bảo với chúng tôi rằng quý khách đã nhận được sự đồng ý của người đó cho việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của họ như được nêu tại các Điều Khoản này.

  9. Mọi nội dung của người dùng, dù được đăng công khai hay truyền tải một cách riêng tư, đều thuộc trách nhiệm riêng của người ban đầu tạo ra nội dung đó. Quý khách sẽ chịu trách nhiệm độc lập và hoàn toàn cho bất kỳ và toàn bộ nội dung đã đăng, tải, và chia sẻ hoặc trưng bày bằng cách khác thông qua trang này. Trong mọi trường hợp UOB sẽ không chịu trách nhiệm bằng bất kỳ hình thức nào đối với nội dung của người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn trách nhiệm đối với sai sót hoặc thiếu sót thuộc bất kỳ nội dung nào của người dùng hoặc đối với bất kỳ mất mát hoặc tổn thất nào phải gánh chịu do việc sử dụng bất kỳ nội dung nào của người dùng đã được đăng, gửi email hoặc các phương thức truyền tải khác thông qua trang này, trong phạm vi pháp luật cho phép. Quý khách nên cẩn trọng quyết định trước khi dựa vào những thông tin trong nội dung của người dùng vì những nội dung của người dùng đó có thể chứa đựng thông tin sai lệch hoặc gây nhầm lẫn khác. Trong trường hợp quý khách sử dụng hoặc dựa vào thông tin được đăng tải trên trang web, quý khách tự chịu trách nhiệm cho mọi rủi ro của chính mình.

  10. Khi đăng tải hoặc gửi nội dung, quý khách cam kết và đảm bảo rằng quý khách sở hữu hoặc bằng cách khác kiểm soát bất kỳ và tất cả quyền đối với việc đăng gửi của quý khách bao gồm nhưng không giới hạn tất cả quyền cần thiết để quý khách đăng, gửi hoặc tải lên nội dung đó. Trong trường hợp nội dung đã nộp chứa nội dung được đăng ký bản quyền hoặc được bảo vệ, quý khách cam kết và đảm bảo rằng (a) quý khách là chủ sở hữu nội dung đó hoặc chủ sở hữu đã đồng ý cho quý khách sử dụng nội dung đó phù hợp với phương thức và mục đích sử dụng của quý khách; (b) quý khách có quyền cần thiết để trao các giấy phép và giấy phép bổ sung nêu ra trong các Điều Khoản Sử Dụng này; và (c) mỗi cá nhân được nêu trong nội dung trên, nếu có, đã đồng ý với việc sử dụng nội dung đó như đã quy định tại các Điều Khoản Sử Dụng này. UOB bảo lưu quyền yêu cầu cung cấp chứng cứ chứng minh quyền sở hữu hoặc sự cho phép và bảo lưu quyền từ chối đăng tải nội dung đó theo đánh giá và quyết định của mình.

  11. Quý khách đồng ý rằng quý khách sẽ không sử dụng bất kỳ phần nào của trang này để:
   • Tải lên hoặc đăng bất kỳ nội dung bất hợp pháp, gây hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, sai trái, phỉ báng, thô tục, khiêu dâm, bôi nhọ, hận thù hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc nội dung có thể bị phản đối khác;

   • Tải lên hoặc đăng bất kỳ quảng cáo trái phép hoặc không được ủy quyền, tài liệu quảng cáo, "thư rác", “thư spam”, "thư dây chuyền" hay bất kỳ hình thức quảng cáo nào khác;

   • Tải lên hoặc đăng bất kỳ nội dung nào chứa vi-rút máy tính hoặc mã, dữ liệu, chương trình máy tính khác được lập trình để gây gián đoạn, phá hủy hoặc hạn chế chức năng của bất kỳ phần mềm, phần cứng máy tính hoặc thiết bị viễn thông nào;

   • Phân tán, điều chỉnh, sao chép, truyền tải, trình bày, tái sử dụng, tái tạo, đăng công khai, cho phép, tạo các sản phẩm phát sinh từ, chuyển nhượng, bán hoặc theo cách khác sử dụng Nội Dung mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chủ sở hữu Nội Dung.

  12. UOB bảo lưu quyền xóa bỏ bất kỳ bài đăng hoặc nội dung vi phạm các điều khoản đã nêu và/hoặc UOB cho rằng không phù hợp. UOB sẽ không chịu bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào phát sinh từ bất kỳ bài đăng hoặc nội dung chứa nội dung bị cấm hoặc có thể bị phản đối được nêu trên, trong phạm vi pháp luật cho phép. Quý khách đồng ý bồi thường, tránh và giữ cho UOB không bị thiệt hại đối với các tổn thất, chi phí và phí tổn, bao gồm tất cả chi phí pháp lý phải gánh chịu trên cơ sở bồi thường thiệt hại, phát sinh từ hoặc là kết quả của bất kỳ sự vi phạm các Điều Khoản Và Điều Kiện hoặc liên quan đến việc quý khách sử dụng trang này và Nội Dung.

  13. Các Điều Khoản Và Điều Kiện này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam và các bên sẽ lựa chọn thẩm quyền chung của Tòa Án Việt Nam.