Thông Báo

 • notificationnotification

  Thông báo cập nhật

  biểu phí chuẩn dịch vụ thanh toán & tài khoản dành cho khách hàng doanh nghiệp

Chúng tôi trân trọng thông báo đến Quý khách những cập nhật mới về Biểu phí dành cho khách hàng doanh nghiệp.
 

Khoản mục Bản hiện tại Bản đổi mới
Ghi chú

1. Những nội dung thuộc biểu phí này có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước đến Khách hàng. Ngân hàng UOB Việt Nam sẽ thực hiện thông báo công khai trên website và niêm yết tại quầy giao dịch.

2. Biểu phí không bao gồm hoa hồng và các khoản chi phí khác phát sinh do bên thứ ba.

3. Những phí khác chưa được quy định trong Biểu phí này sẽ được Ngân hàng UOB Việt Nam thu của Khách hàng theo thỏa thuận giữa hai bên.

4. Tất cả các khoản phí trong biểu phí này chưa bao gồm VAT 10% (trừ khi có cụ thể khác).

5. Giảm phí:

Nhằm hỗ trợ Quý khách trong thời gian xảy ra dịch COVID-19, Ngân hàng UOB Việt Nam sẽ thực hiện giảm phí đối với các giao dịch sau:

 • Loại giao dịch: Giao dịch chuyển tiền Việt Nam đồng đến các ngân hàng khác ở Việt Nam (mục 7.2.2 Biểu phí này).
 • Thời gian áp dụng: Kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2020 đến khi có thông báo mới.
 • Hình thức gửi giao dịch: Lệnh giấy hoặc Kênh giao dịch điện tử.
 • Mức giảm:
  • Đối với giao dịch chuyển tiền có giá trị cao bằng Việt Nam Đồng (>= VNĐ 500,000,000): giảm mức phí tương đương 0.01% số tiền chuyển (tối thiểu VNĐ 2,000, tối đa VNĐ 50,000).
  • Đối với giao dịch chuyển tiền có giá trị thấp bằng Việt Nam Đồng (<VNĐ 500,000,000): giảm mức phí là VNĐ 1,000.

1. Những nội dung thuộc biểu phí này có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước đến Khách hàng. Ngân hàng UOB Việt Nam sẽ thực hiện thông báo công khai trên website và niêm yết tại quầy giao dịch.

2. Biểu phí không bao gồm hoa hồng và các khoản chi phí khác phát sinh do bên thứ ba.

3. Những phí khác chưa được quy định trong Biểu phí này sẽ được Ngân hàng UOB Việt Nam thu của Khách hàng theo thỏa thuận giữa hai bên.

4. Tất cả các khoản phí trong biểu phí này chưa bao gồm VAT 10% (trừ khi có cụ thể khác).

5. Giảm phí:

Nhằm hỗ trợ Quý khách trong thời gian xảy ra dịch COVID-19, Ngân hàng UOB Việt Nam sẽ thực hiện giảm phí đối với các giao dịch sau:

 • Loại giao dịch: Giao dịch chuyển tiền Việt Nam đồng đến các ngân hàng khác ở Việt Nam (mục 7.2.2 Biểu phí này).
 • Thời gian áp dụng: Kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2020 đến khi có thông báo mới.
 • Hình thức gửi giao dịch: Lệnh giấy hoặc Kênh giao dịch điện tử.
 • Mức giảm:
  • Đối với giao dịch chuyển tiền có giá trị cao bằng Việt Nam Đồng (>= VNĐ 500,000,000): giảm mức phí tương đương 0.01% số tiền chuyển (tối thiểu VNĐ 2,000, tối đa VNĐ 50,000).
  • Đối với giao dịch chuyển tiền có giá trị thấp bằng Việt Nam Đồng (<VNĐ 500,000,000): giảm mức phí là VNĐ 1,000.

6. Khoản phí thực thu cho các khoản thanh toán bằng ngoại tệ có thể có chênh lệch so với tính toán của quý khách. Ngân hàng sẽ luôn cố gắng làm tròn con số nhỏ hơn để khoản phí thực thu thấp hơn so với con số tính toán, theo quy định nội bộ của Ngân hàng.

 
Biểu phí dành cho Khách hàng Doanh nghiệp, nhấn vào đây.