Thông Báo

  • notificationnotification

    Thông báo cập nhật

    biểu phí chuẩn dịch vụ thanh toán & tài khoản dành cho khách hàng doanh nghiệp

Chúng tôi trân trọng thông báo đến Quý khách những cập nhật mới về Điều khoản & Điều kiện điều chỉnh Tài khoản và Dịch vụ dành cho khách hàng doanh nghiệp.
 

Khoản mục Bản hiện tại Bản đổi mới
 21. Phí và quyền ghi nợ

21.8 Khách Hàng cho phép Ngân Hàng được ghi nợ vào Tài Khoản tại bất kỳ thời điểm nào đối với tiền lãi phát sinh từ mọi khoản tiền đến hạn và Khách Hàng phải trả cho Ngân Hàng hoặc Khách Hàng có thể lấy lại mà không ảnh hưởng đến các quyền và biện pháp khắc phục của Ngân Hàng đối với Khách Hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào và dù Khách Hàng có thể bị mất bất kỳ phần nào từ số lãi có được hoặc số tiền gốc ban đầu bị giảm do lệ phí ngân hàng và/hoặc thay đổi tỷ giá hối đoái bất lợi.

21.8 Khách Hàng cho phép Ngân Hàng được tự động ghi nợ vào Tài Khoản tại bất kỳ thời điểm nào đối với mọi khoản tiền (bao gồm cả tiền lãi phát sinh từ những khoản tiền này) đến hạn và phải trả bởi Khách Hàng cho Ngân Hàng hoặc phải thu từ Khách Hàng mà không ảnh hưởng đến các quyền và biện pháp khắc phục của Ngân Hàng đối với Khách Hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào và dù Khách Hàng có thể bị mất bất kỳ phần nào từ số lãi có được hoặc số tiền gốc ban đầu bị giảm do lệ phí ngân hàng và/hoặc thay đổi tỷ giá hối đoái bất lợi.

 
Điều khoản & Điều kiện điều chỉnh Tài khoản và Dịch vụ, nhấn vào đây.