Phòng Ban

 • current-functionscurrent-functions
 • Cung cấp các trải nghiệm dịch vụ tốt cho khách hàng trên cả phương diện trực tuyền và không trực tuyến
 • Đề xuất các chiến lược phát triển hệ thống (UOB và các đối tác) nhằm đảm bảo các mục tiêu kinh doanh
 • Phát triển thương hiệu UOB và tiếp thị khách hàng thông qua kênh kỹ thuật số và gặp gỡ trực tiếp
 • Phát triển các trải nghiệm sản phẩm thành các mối quan hệ kinh doanh đối với các sản phẩm của UOB
 • Phát triển kênh dịch vụ số hoá thông qua các đối tác chiến lược, hợp tác phát triển FinTech / hệ sinh thái công nghệ, phát triển các quy trình hoạt động và phát triển các ý tưởng kinh doanh với các đơn vị khác
 • Phát triển việc kết nối xuyên suốt trong hệ thống và tạo ra giá trị của hệ thống khách hàng
 • Đảm bảo hoạt động hiệu quả của các kênh dịch vụ khách hàng và dịch vụ số hoá (ngân quỹ, kho quỹ, cho thuê két an toàn, mở tài khoản, đăng ký dịch vụ và quản lý hàng tồn kho)

Phòng Kiểm toán nội bộ

 • Một bộ phận độc lập thực hiện việc kiểm toán hiệu quả và chức năng đánh giá rủi ro, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị kinh doanh để hỗ trợ Ngân hàng đạt được mục tiêu kinh doanh
 • Đưa ra các tư vấn cho sự phát triển các quy trình hoạt động của Ngân hàng
 • Hỗ trợ Ngân hàng đạt được các mục tiêu chiến lược thông qua các hoạt động mang tính hệ thống, kỹ luật để đánh và phát triển tính hiệu quả của các quy trình quản lý, kiểm soát rủi ro và các quy trình quản lý khác.

Phòng Tuân thủ

 • Thiết lập quy định về đánh giá rủi ro và kế hoạch tuân thủ hàng năm;
 • Quản lý việc tuân thủ đối với các quy định của pháp luật, quy định và quy chế liên quan đến hoạt động bảo hiểm và các hoạt động khác tại Việt Nam, cũng như đối với các quy định, tiêu chuẩn của Tập Đoàn và các thông lệ quốc tế trong hoạt động tuân thủ;
 • Đảm bảo các quy trình kinh doanh sản phẩm, quảng cáo, tiếp thị, ưu đãi phù hợp với các quy định của pháp luật và quy định của Tập Đoàn (“Kinh doanh minh bạch”).
 • Đảm bảo việc tuân thủ với các chính sách phòng chống rửa tiền, phòng chống hối lộ và tham nhũng theo các quy định của pháp luật và quy định của Tập Đoàn;
 • Đảm bảo Ngân hàng có môi trường kiểm soát hiệu quả để giảm thiểu rủi ro tuân thủ;
 • Thiết lập và duy trì hệ thống tuân thủ phù hợp với hoạt động kinh doanh tại Việt Nam và thực hiện các chương trình đánh giá / giám sát tuân thủ phù hợp với quy mô và thực tế hoạt động để đảm bảo các kiểm soát tuân thủ hoạt động hiệu quả, phù hợp với các quy định của pháp luật và quy định của Tập Đoàn;
 • Đào tạo và hỗ trợ các nhân viên trọng yếu.

Phòng Tín dụng và Quản lý rủi ro

 • Hỗ trợ phát triển kinh doanh thông qua một khung khẩu vị rủi ro thận trọng, nhất quán và hiệu quả, phù hợp với chiến lược kinh doanh của Ngân hàng;
 • Phát triển và thực hiện khung quản lý rủi ro trong toàn hệ thống ngân hàng, bao gồm thiết lập các quy định và quy trình quản lý rủi ro, cấu trúc giới hạn phê duyệt, phân quyền và phát triển các mô hình đánh giá rủi ro;
 • Cung cấp các đánh giá tổng thể về tình hình rủi ro của toàn Ngân hàng một cách độc lập và kịp thời đến Hội đồng Thành viên và Ban Điều hành.

Phòng Tài chính và Dịch vụ doanh nghiệp:

 • Có trách nhiệm quản lý và hỗ trợ hoạt động kinh doanh và các mục tiêu chiến lược. Phòng TC&DVDN chịu trách nhiệm về báo cáo tài chính, báo cáo theo các quy định pháp luật và báo cáo tình hình hoạt động của UOB Việt Nam, và đảm bảo các yêu cầu như quản lý các nguồn lực của Ngân hàng thông qua việc đảm bảo các phân quyền quản lý và giám sát. Ngoài ra, Phòng TC&DVDN cũng hỗ trợ Ban Điều hành và các hoạt động kinh doanh thông qua việc cung cấp các thông tin về hoạt động của Ngân hàng và hỗ trợ các thông tin để đưa ra quyết định ngắn hạn và dài hạn và đảm bảo các kết quả tài chính hiệu quả và bền vững

Phòng Nhân sự

 • Phòng Nhân sự đảm bảo sự phát triển của UOB Việt Nam thông qua cơ cấu tổ chức phù hợp và đảm bảo các quyền lợi của người lao động;
 • Hỗ trợ các bộ phận kinh doanh và các bộ phận hỗ trợ khác thông qua các dịch vụ tư vấn về vấn đề nhân sự, bao gồm: Kế hoạch và quản lý nhân sự, Kế hoạch tuyển dụng nhân sự và chiến lược phát triển nhân sự, Quản lý hiệu quả hoạt động và vấn đề khen thưởng, Xử lý các vấn đề nhân sự, Quản lý thay đổi nhân sự

Phòng Pháp chế và Thư kí

 • Cung cấp các tư vấn và hướng dẫn pháp lý liên quan đến mọi hoạt động kinh doanh trong Ngân hàng;
 • Soạn dự thảo, rà soát các hợp đồng kinh tế, mẫu biểu để đảm bảo các rủi ro pháp lý;
 • Soạn thảo hướng dẫn pháp lý và quy định về tuân thủ pháp lý;
 • Hỗ trợ các giải pháp pháp lý liên quan đến các vấn đề pháp lý tại Việt Nam và Tập Đoàn;
 • Quản lý và tham gia các vụ tố tụng và thực hiện các giải pháp để đảm bảo rủi ro tố tụng;
 • Quản lý thực hiện các quyết định của toà án và đại diện cho Ngân hàng trước pháp lý trong các trường hợp cần thiết;
 • Hỗ trợ cập nhật cho các nhân viên ngân hàng về các quy định của pháp luật để đảm bảo các rủi ro pháp lý;
 • Xem xét và xác nhận pháp lý đối với các sản phẩm mới trong phạm vi thẩm quyền;
 • Sử dụng cố vấn pháp lý bên ngoài, quản lý chất lượng cố vấn và giảm thiểu chi phí pháp lý một cách phù hợp;
 • Thực hiện chức năng Thư ký đối với Hội Đồng Thành Viên, Ban Kiểm soát và Uỷ Ban Quản lý rủi ro và Quản lý tín dụng;
 • Xử lý các vấn đề liên quan đến chức năng Thư Ký để đảm bảo tuân thủ với các quy định của pháp luật và các quy định của Tập Đoàn.

Phòng Truyền thông và Thương hiệu

 • Giữ gìn, bảo vệ và đẩy mạnh thương hiệu của UOB tại Việt Nam
 • Làm việc với các bên liên quan trong và ngoài Ngân hàng để đảm bảo sự hiện diện, sự liên quan, các thông tin và sự hiểu biết về UOB được truyền đạt và cảm nhận bởi các nhân viên UOB và các khách hàng mọi lúc mọi nơi
 • Thúc đẩy niềm tin và các giá trị của UOBV, tập trung vào tâm trí, thái độ và hành động của các nhân viên, những người hàng ngày mang giá trị của UOBV đến cuộc sống và đưa UOBV đến gần hơn với tầm nhìn.
 • Xây dựng và định hình thương hiệu UOBV, nâng cao nhận diện và giá trị thương thiệu
 • Làm việc với truyền thông địa phương, phát hành các thông cáo báo chí, thực hiện phỏng vấn với truyền thông, thực hiện các chương trình truyền thông và quản lý khủng hoảng truyền thông
 • Quản lý truyền thông trên các phương tiện mạng xã hội, ví dụ như trang facebook của UOBV
 • Giám sát việc thực hiện các hoạt động thương hiệu tại Việt Nam thông qua việc kiểm tra thương hiệu và kích hoạt thương hiệu
 • Quản lý danh mục đầu tư và các rủi ro có liên quan (rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường và rủi ro thanh khoản)
 • Quản lý nguồn quỹ và tính thanh khoản của Ngân hàng đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật;
 • Điều chỉnh nguồn tài sản của Ngân hàng phù hợp với các quy chế quản lý rủi ro;
 • Quản lý tính thanh khoản và duy trì tính ổn định của bảng cân đối kế toán;
 • Thiết kế và phát triển các loại sản phẩm khác nhau như ngoại hối, lãi suất, nguồn vốn, phái sinh, trái phiếu, chứng từ có giá;
 • Cung cấp số liệu liên quan đến kế toán tài chính, tuân thủ và kiểm soát, và phân tích kết quả kinh doanh của đơn vị cho Tập đoàn UOB;
 • Hỗ trợ phát triển các chiến lược kinh doanh, phân bổ nguồn lực và các dự đoán của đơn vị cho Tập đoàn UOB;
 • Phát triển, ấn định giá, điều chỉnh kỳ hạn và thực hiện các sản phẩm phái sinh và các sản phẩm hoạch định liên quan đến tất cả các loại tài sản. Các sản phẩm nguồn vốn này có thể được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu của khach hàng và có thể mở rộng đến nguồn vốn, các khoản thu cố định, lãi suất, tín dụng, tiền tệ và phái sinh hàng hoá;
 • Phối hợp chặt chẽ với các bên có liên quan trong việc quảng bá, định giá và thực hiện các quy trình để xây dựng thương hiệu.
 • Xem xét, đề nghị và phê duyệt tín dụng đối với các khách hàng khối khách hàng doanh nghiệp và khách hàng Khối Ngân hàng thương mại theo phạm vi hạn mức phê duyệt được giao.
 • Phát triển các nguyên tắc tín dụng cẩn trọng nhằm đảm bảo chất lượng tài sản phù hợp với văn hoá tín dụng của Ngân hàng.
 • Đảm bảo chất lượng của các hồ sơ đăng ký tín dụng phù hợp với các tiêu chuẩn, cụ thể là phải đầy đủ và chính xác về mặt thông tin và được phân tích một cách chuyên sâu
 • Phản biện các đơn vị kinh doanh một cách phù hợp liên quan đến nhu cầu tín dụng, cơ cấu tín dụng và giá cả có tỷ lệ lợi tức thấp.
 • Xác định và lưu ý các vấn đề về rủi ro mới nổi, rủi ro tín dụng không đạt chuẩn và đảm bảo những biện pháp phù hợp được thực hiện nhằm bảo vệ quyền lợi của Ngân hàng.
 • Phối hợp với Phòng Quản lý rủi ro về các chính sách tín dụng, quản lý danh mục tín dụng, đánh giá các lĩnh vực kinh doanh, kiểm tra mức độ chịu đựng.
 • Phối hợp với các đơn vị kinh doanh liên quan đến tiêu chuẩn tín dụng và việc pháp triển các sản phẩm tín dụng mới (bao gồm thiết lập các tham số cho các sáng kiến mới).
 • Cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật tập trung cho các đơn vị trong Ngân hàng;
 • Cung các dịch vụ CNTT cho các đơn vị trong Ngân hàng;
 • Phát triển và duy trì hệ thống ứng dụng;
 • Phối hợp chặt chẽ với các bên có liên quan đến lập kế hoạch và quản lý các dự án phát triển ứng dụng nhằm đảm bảo tính kịp thời và chất lượng của sản phẩm dự án trong hạn mức dự toán được phê duyệt và phù hợp với các nhu cầu của các đơn vị.
 • Cung cấp các dịch vụ ngân hàng và dịch vụ tài chính để đáp ứng nhu cầu vay vốn, quản lý tài sản và các dịch vụ ngân hàng của các khách hàng cá nhân và các khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ;
 • Cung cấp các dịch vụ ngân hàng có chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu của các khách hàng của UOB;
 • Phân tích các nhu cầu tài chính của khách hàng, khẩu vị rủi ro, phong cách sống và từ đó cung cấp các dịch vụ tư vấn;
 • Tìm kiếm khách hàng mới nhằm gia tăng doanh số;
 • Quản lý và phát triển các mối quan hệ với khách hàng và các đối tác;
 • Nghiên cứu thị trường và các đối thủ cạnh tranh;
 • Quản lý tài sản có giá trị cao của các khách hàng;
 • Dịch vụ tài chính cá nhân (PFS): Đáp ứng các nhu cầu của các khách hàng cá nhân thông qua cung cấp các khoản cho vay tín chấp, cho vay có thế chấp, các dịch vụ quản lý tài sản như tiền gửi, bảo hiểm, đầu tư và các sản phẩm ngân quỹ, dịch vụ thẻ.
 • Dịch vụ tài chính doanh nghiệp (BB): Đáp ứng các nhu cầu của các khách hàng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) và hỗ trợ các doanh nghiệp này trong công tác quản lý và phát triển kinh doanh thông qua các sản phẩm hỗ trợ các SME. Các sản phẩm này bao gồm tiền gửi, các dịch vụ quản lý tiền, tài trợ thương mại, ngân quỹ / thị trường vốn, các sản phẩm đầu tư và bảo hiểm, dịch vụ thẻ.

 

Phương thức ứng tuyển

 

Vui lòng nhấn vào đây để xem hướng dẫn ứng tuyển trên Success Factors

Khám phá cơ hội việc làm tại Ngân hàng hàng đầu châu Á.

Đăng ký ngay