UOB Việt Nam hỗ trợ khách hàng trong giai đoạn COVID-19

 • ceo messageceo message

Khách hàng cá nhân

Vay mua nhà
 

1. Dành cho khách hàng mới:

 

Ứng dụng công nghệ số để đơn giản hóa quy trình cho vay và tăng trải nghiệm khách hàng trong giai đoạn COVID-19.

 

2. Dành cho khách hàng đã có khoản vay mua nhà tại Ngân hàng UOB Việt Nam (“Ngân hàng”):

 

A. Giảm lãi suất cho khoản vay hiện hữu:

 • Dành cho khách hàng vay mua nhà hiện hữu thỏa điều kiện chương trình
 • Thời gian để Ngân hàng xem xét áp dụng là từ tháng 07/2021 đến 31/12/2021
 • Thời hạn áp dụng theo quy định riêng của Ngân hàng UOB Việt Nam cho chương trình này
 • Hồ sơ yêu cầu theo quy định riêng của Ngân hàng UOB Việt Nam cho chương trình này

B. Cơ cấu nợ và giữ nguyên nhóm nợ:

Điều kiện áp dụng
 1. Khoản vay phát sinh trước 10/06/2020 và nghĩa vụ trả nợ gốc/lãi phát sinh từ 23/01/2020 đến 31/12/2021.

 2. Khoản vay được cơ cấu phải thỏa mãn một trong các trường hợp sau:
  1. Số dư còn trong hạn hoặc không quá hạn thanh toán hơn 10 ngày
  2. Số dư nợ phát sinh trước 23/01/2020 và quá hạn trong thời gian từ 23/01/2020 đến ngày 29/03/2020
  3. Số dư nợ phát sinh từ 23/01/2020 và quá hạn trước 17/05/2021

 3. Ngân hàng đánh giá khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn và sẽ có khả năng trả nợ đầy đủ nếu được cơ cấu lại.
Thời hạn xét duyệt Ngân hàng thực hiện xét duyệt đề nghị cơ cấu thời hạn trả nợ cho khách hàng đến ngày 31/12/2021.
Thời hạn áp dụng Phù hợp với mức độ ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với khách hàng và không vượt quá 12 tháng kể từ ngày Ngân hàng thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ.
Hồ sơ yêu cầu
 • Đơn xin cơ cấu nợ (theo mẫu)
 • Giấy xác nhận của nhân sự hoặc các tài liệu liên quan chứng minh thu nhập bị giảm (đối với khách hàng hưởng lương) hoặc giấy tờ pháp lý và kê khai thu nhập theo mẫu (đối với khách hàng Doanh Nghiệp)
 • Các tài liệu khác theo quy định

 

Vay mua ô tô
 

1. Dành cho khách hàng mới:

 

Ứng dụng công nghệ số để đơn giản hóa quy trình cho vay và tăng trải nghiệm khách hàng trong giai đoạn COVID-19.

 

2. Dành cho khách hàng đã có khoản vay mua ô tô tại Ngân hàng UOB Việt Nam (“Ngân hàng”):

 

A. Giảm lãi suất cho khoản vay mua ô tô mới:

 • Hạn phê duyệt của Ngân hàng là 31/12/2021
 • Lãi suất giảm được áp dụng trong suốt thời gian vay

B. Thực hiện yêu cầu dịch vụ từ xa:

(ví dụ tất toán khoản vay) qua tổng đài mà không cần đến địa điểm giao dịch của Ngân hàng.

C. Cơ cấu nợ và giữ nguyên nhóm nợ:

Điều kiện áp dụng
 1. Khoản vay phát sinh trước 10/06/2020 và nghĩa vụ trả nợ gốc/lãi phát sinh từ 23/01/2020 đến 31/12/2021.

 2. Khoản vay được cơ cấu phải thỏa mãn một trong các trường hợp sau:
  1. Số dư còn trong hạn hoặc không quá hạn thanh toán hơn 10 ngày
  2. Số dư nợ phát sinh trước 23/01/2020 và quá hạn trong thời gian từ 23/01/2020 đến ngày 29/03/2020
  3. Số dư nợ phát sinh từ 23/01/2020 và quá hạn trước 17/05/2021

 3. Ngân hàng đánh giá khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn và sẽ có khả năng trả nợ đầy đủ nếu được cơ cấu lại.
Thời hạn xét duyệt Ngân hàng thực hiện xét duyệt đề nghị cơ cấu thời hạn trả nợ cho khách hàng đến ngày 31/12/2021.
Thời hạn áp dụng Phù hợp với mức độ ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với khách hàng và không vượt quá 12 tháng kể từ ngày Ngân hàng thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ.
Hồ sơ yêu cầu
 • Đơn xin cơ cấu nợ (theo mẫu)
 • Giấy xác nhận của nhân sự hoặc các tài liệu liên quan chứng minh thu nhập bị giảm (đối với khách hàng hưởng lương) hoặc giấy tờ pháp lý và kê khai thu nhập theo mẫu (đối với khách hàng Doanh Nghiệp)
 • Các tài liệu khác theo quy định

Doanh nghiệp vừa và nhỏ

1. Cơ cấu nợ và giữ nguyên nhóm nợ:

 
Điều kiện áp dụng
 1. Khoản vay phát sinh trước 10/06/2020 và nghĩa vụ trả nợ gốc/lãi phát sinh từ 23/01/2020 đến 31/12/2021.

 2. Khoản vay được cơ cấu phải thỏa mãn một trong các trường hợp sau:
  1. Số dư còn trong hạn hoặc không quá hạn thanh toán hơn 10 ngày
  2. Số dư nợ phát sinh trước 23/01/2020 và quá hạn trong thời gian từ 23/01/2020 đến ngày 29/03/2020
  3. Số dư nợ phát sinh từ 23/01/2020 và quá hạn trước 17/05/2021

 3. Ngân hàng UOB Việt Nam (“Ngân hàng”) đánh giá khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn và sẽ có khả năng trả nợ đầy đủ nếu được cơ cấu lại.
Thời hạn xét duyệt Ngân hàng thực hiện xét duyệt đề nghị cơ cấu thời hạn trả nợ cho khách hàng đến ngày 31/12/2021.
Thời hạn áp dụng Phù hợp với mức độ ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với khách hàng và không vượt quá 12 tháng kể từ ngày Ngân hàng thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ.
Hồ sơ yêu cầu
 • Đơn xin cơ cấu/gian hạn nợ theo mẫu Ngân hàng
 • Sao kê tài khoản 06 tháng gần nhất
 • Cập nhật giấy tờ pháp lý
 • Các tài liệu khác theo qui định

2. Giảm lãi suất vay dành cho khách hàng mới:

 
 • Hạn phê duyệt của Ngân hàng là 31/12/2021
 • Lãi suất giảm được áp dụng trong suốt thời gian vay
 • Hồ sơ yêu cầu theo quy định cấp tín dụng của Ngân hàng

Doanh nghiệp lớn

1. Cơ cấu nợ và giữ nguyên nhóm nợ:

 
Điều kiện áp dụng
 1. Khoản vay phát sinh trước 10/06/2020 và nghĩa vụ trả nợ gốc/lãi phát sinh từ  23/01/2020 đến 31/12/2021.

 2. Khoản vay được tái cơ cấu phải thỏa mãn một trong các trường hợp sau:
  1. Số dư còn trong hạn hoặc không quá hạn thanh toán hơn 10 ngày
  2. Số dư nợ phát sinh trước 23/01/2020 và quá hạn trong thời gian từ 23/01/2020 đến ngày 29/03/2020
  3. Số dư nợ phát sinh từ 23/01/2020 và quá hạn trước 17/05/2021

 3. Ngân hàng đánh giá khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn và sẽ có khả năng trả nợ đầy đủ nếu được cơ cấu lại.
Thời hạn xét duyệt Ngân hàng thực hiện xét duyệt đề nghị cơ cấu thời hạn trả nợ cho khách hàng đến ngày 31/12/2021.
Thời hạn áp dụng Phù hợp với mức độ ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với khách hàng và không vượt quá 12 tháng kể từ ngày ngân hàng thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ.
Hồ sơ yêu cầu
 • Bản đề xuất cơ cấu khoản vay
 • Tình hính tài chính của Khách hàng (cập nhật)
 • Ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đến tình hình kinh doanh của khách hàng vay
 • Khả năng trả nợ của khách hàng vay sau khi tái cơ cấu khoản vay
 • Cập nhật thông tin về tài sản đảm bảo (nếu có)

2. Thực hiện miễn, giảm lãi vay, phí và giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng:

 
Điều kiện áp dụng
 1. Số dư nợ của khoản vay phát sinh trước 10/6/2020 mà nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi đến hạn thanh toán trong khoảng thời gian từ 23/01/2020 đến 31/12/2021.

 2. Khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận theo đánh giá của Ngân hàng.
Thời hạn xét duyệt Ngân hàng thực hiện xét duyệt việc miễn, giảm lãi vay, phí cho khách hàng đến ngày 31/12/2021.
Thời hạn áp dụng Phù hợp với mức độ ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với khách hàng.
Hồ sơ yêu cầu Thư yêu cầu từ khách hàng vay.

Vui lòng điền vào biểu mẫu trực tuyến nếu Quý khách có bất kỳ câu hỏi nào. Chúng tôi sẽ phản hồi Quý khách trong thời gian sớm nhất có thể.

Gửi ngay